نسخه PDF
آرشیو روزنامه

اخبار
دکتر سید یاسر جبرائیلی/نظرات و گفته ها و ناگفته ها درباره اقتصاد ایران اسلامی/#نه_به_نئولیبرالیسم/روز دانشجو+تصاویر

۱- فساد دبش ارتباطی به ارزترجیحی ندارد. این شرکت ارز نیمایی گرفته است! فساد در میزان نامتعارف تخصیص است. ۲- ما قائل به ارز ترجیحی یا ارزچند_نرخی نیستیم. کل ارز صادراتی کشور باید به یک نرخ (زیر ۲۰ هزار تومان) توسط بانک مرکزی خریداری و به همان نرخ به اولویتهای کشور تخصیص یابد.

شناسه خبر : 18561, منتشر شده در مورخ : ۴ مهر ۱۴۰۲

روزنامه سراج

پیشخوان روزنامه های فردا/بنگاه دار اعظم/#بانکها_غلط_میکنند/خود انتقادی فرزین رئیس بانک مرکزی ایران

پیشخوان روزنامه های فردا/بنگاه دار اعظم/#بانکها_غلط_میکنند/خود انتقادی فرزین رئیس بانک مرکزی ایران

برچسب ها :
پیشخوان روزنامه های فردا/بنگاه دار اعظم/#بانکها_غلط_میکنند/خود انتقادی فرزین رئیس بانک مرکزس ایران سراج روزنامه خبر