تیتر خبرها
نسخه PDF
آرشیو روزنامه

اخبار
روزنامه سراج/تامین ارز دوبرابر معمول توسط بانک مرکزی/تخلف اصلی در پرونده چای دبش در بانک مرکزی رخ داده اسـت+عکس

تخصیص ارز انجام میشود وبا  تخصیص ارز، وارد کننده کالا مبلغ ریالی ارز مورد نیاز را از طریق بانک عامل خود به حساب بانک مرکزی واریز می نماید.