نسخه PDF
آرشیو روزنامه

اخبار
نحوه برگزاری امتحانات مدارس تشریح شد

وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگاران نحوه برگزاری امتحانات دانش آموزان در خردادماه ۱۴۰۰ را تشریح کرد.

شماره 618 مورخ 1400/1/19
شماره : 618
تاریخ : 1400/1/19
شماره 617 مورخ 1400/1/18
شماره : 617
تاریخ : 1400/1/18
شماره 613 مورخ 1400/1/17
شماره : 613
تاریخ : 1400/1/17
شماره 612 مورخ 1400/1/16
شماره : 612
تاریخ : 1400/1/16
شماره 611 مورخ 1400/1/15
شماره : 611
تاریخ : 1400/1/15
شماره 610 مورخ 1400/1/14
شماره : 610
تاریخ : 1400/1/14
شماره 606 مورخ 1399/12/24
شماره : 606
تاریخ : 1399/12/24
شماره 605 مورخ 1399/12/23
شماره : 605
تاریخ : 1399/12/23
شماره 604 مورخ 1399/12/20
شماره : 604
تاریخ : 1399/12/20
شماره 603 مورخ 1399/12/19
شماره : 603
تاریخ : 1399/12/19
شماره 601 مورخ 1399/12/18
شماره : 601
تاریخ : 1399/12/18
شماره 600 مورخ 1399/12/17
شماره : 600
تاریخ : 1399/12/17
شماره 599 مورخ 1399/12/16
شماره : 599
تاریخ : 1399/12/16
شماره 598 مورخ 1399/12/14
شماره : 598
تاریخ : 1399/12/14
شماره 597 مورخ 1399/12/13
شماره : 597
تاریخ : 1399/12/13